Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży


§ 1. Definicje

Ogólne Warunki Sprzedaży przyjmują dla poniższych pojęć znaczenia określone w definicjach zamieszczonych w niniejszym paragrafie:

 1. Metalowy24h.pl – marka oraz sklep internetowy należąca do VEBER Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-661) przy ul. Gdańskiej 14AB wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000697818 , NIP: 9552442628 , wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł, zwana również Sprzedawcą.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na dostawę lub kupująca towar lub/i usługi w VEBER Sp. z o.o.
 3. OWS – Ogólne Warunki Umów Sprzedaży.
 4. Strony – VEBER Sp. z o.o. (zwany dalej; VEBER Sp. z o.o. lub Metalowy24h.pl) i Kupujący.
 5. Towar – wyroby i produkty oferowane do sprzedaży/dostawy przez VEBER Sp. z o.o.
 6. Umowa sprzedaży – umowa dostawy, sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o odpłatne świadczenie usług oraz każda inna umowa na podstawie, której VEBER Sp. z o.o. świadczy odpłatnie Usługi lub wydaje i przenosi prawo własności Towarów na rzecz Kupującego.
 7. Regulamin - regulamin Sklepu Internetowego metalowy24h.pl dostępny na stronie https://metalowy24h.pl.
 8. Administrator danych osobowych – VEBER Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-661), przy ul. Gdańskiej 14AB, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000697818 , NIP: 9552442628 , wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł.

§ 2. Zasady ogólne

 1. OWS określają̨ zasady zawierania umów sprzedaży Towarów i świadczenia Usług oferowanych przez VEBER Sp. z o.o.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez sklep metalowy24h.pl, chyba że Strony umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Ponadto do umów  stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego klauzul oraz Polityka Prywatności.
 3. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży Kupujący potwierdza, że warunki zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę jako na integralną cześć umowy sprzedaży. W przypadku, gdy Kupujący jest w stałych stosunkach handlowych z VEBER Sp. z o.o., przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień Kupującego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie i/lub w niniejszych OWS stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie uregulowania.

§ 3. Zawarcie umowy

 1. Cenniki, reklamy, ogłoszenia i inne informacje handlowe przedstawione w sklepie metalowy24h.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Ofertą sklepu metalowy24h.pl. jest pismo lub e-mail skierowany przez metalowy24h.pl do zindywidualizowanego odbiorcy, określające ilość oferowanych Towarów i/lub Usług, termin realizacji, cenę netto w ramach danej umowy i wyrażające wolę zawarcia umowy z adresatem oferty.
 3. Oferty przedstawiane przez VEBER Sp. z o.o. oraz sklep metalowy24h.pl są ważne przez okres czasu w nich wskazany.
 4. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWS, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez metalowy24h.pl zamówienia, przed upływem okresu obowiązywania oferty.
 5. Przyjęcie oferty VEBER Sp. z o.o. oraz sklepu metalowy24h.pl dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści przez Kupującego uznaje się za nową ofertę. W takim przypadku umowa sprzedaży pomiędzy Stronami będzie zawarta jeżeli VEBER Sp. z o.o. potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie nowej oferty.
 6. Kupujący składa zamówienie na adres biuro@metalowy24h.pl, w siedzibie metalowy24h.pl lub pisemnie, obejmujące:
  • nazwę (firmę) Kupującego, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, nr NIP; imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych),
  • nazwę i oznaczenie towaru używane przez metalowy24h.pl,
  • ilość Towaru,
  • proponowany termin dostawy,
  • miejsce (dokładny adres) dostawy.
 7. W przypadku złożenia zamówienia na rodzaj Towaru, który został wycofany z produkcji, VEBER Sp. z o.o. ma prawo zmienić zamawiany rodzaj Towaru na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając Kupującego o zakresie zmiany i innym kodzie oznaczenia produktu. W razie braku zgody Kupującego na zmianę rodzaju Towaru, zamówienie zostanie anulowane.
 8. Niezależnie od regulacji przewidzianych w niniejszych OWS VEBER Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podania przyczyny.
 9. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia. Jeśli na realizację zamówienia została wpłacona zaliczka VEBER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo na zatrzymanie zaliczki na poczet dotychczas wykonanych prac.
 10. O ile w strony pisemnie nie uzgodnią inaczej, brak dokumentacji dotyczącej dostarczonych Towarów (w tym m.in. dokumentów WZ, Certyfikatów, Kart Gwarancyjnych itp.) nie stanowi nienależytego wykonania umowy i uprawnia VEBER Sp. z o.o. do otrzymania umówionego wynagrodzenia.

§ 4. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny określone w ofertach VEBER Sp. z o.o. i sklepu metalowy24h.pl są wiążące przez okres czasu wskazany w ofercie.
 2. VEBER Sp. z o.o. w ofertach przedstawia całkowitą cenę netto oraz brutto (zawierającą podatek VAT).
 3. VEBER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do poprawek znaczących błędów wyliczeniowych. VEBER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody po stronie Kupującego.
 4. Zapłata przez Kupującego za otrzymany Towar lub wykonane Usługi nastąpi niezwłocznie po wystawieniu na jego rzecz faktury lub według pisemnie indywidualnie ustalonych warunków płatności.
 5. W przypadku udzielenia Kupującemu odroczonego terminu płatności, będzie on liczony począwszy od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup.
 6. Omyłki pisarskie, niezgodności danych lub błędy w wystawieniu na rzecz Kupującego faktury lub braki dokumentacji dotyczącej dostarczonego Towaru nie stanowią podstawy do wstrzymania zapłaty umówionej ceny sprzedaży. Powyższe uchybienia pozostają bez wpływu na wymagalność ceny sprzedaży, której termin przypada zgodnie z ustaleniami stron lub, w ich braku, najpóźniej z chwilą dostawy towaru Kupującemu.
 7. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy metalowy24h.pl wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty lub gotówką za pokwitowaniem, przy odbiorze towaru we wskazanym oddziale VEBER Sp. z o.o..
 8. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego VEBER Sp. z o.o. lub wpłatę pełnej należności gotówką.
 9. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do jej dokonania w wysokości określonej w ofercie w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Towaru. Pozostała część ceny za Towar musi zostać zapłacona przed wysyłką Towaru do Kupującego, chyba że na fakturze będzie wskazany inny termin.
 10. VEBER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania umowy sprzedaży i wydania Towaru w razie nie dokonania wymaganej przedpłaty.
 11. VEBER Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych umów sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur. W takim przypadku Kupujący pozbawiony jest prawa dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności wszelkich roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw.
 12. W przypadku opóźnień w płatnościach VEBER Sp. z o.o. ma prawo skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych, a niezapłaconych Towarów. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Towary w miejsce wskazane przez VEBER Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym od dnia skierowania żądania.
 13. W przypadku niezwrócenia nieopłaconego Towaru Sprzedawcy, Kupujący zobowiązuje się pozostawić towary do dyspozycji VEBER Sp. z o.o. umożliwiając ich odbiór. Wszelkie koszty związane z odbiorem towaru od Kupującego ponosi Kupujący.
 14. Kupujący upoważnia VEBER Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich wystawiania w imieniu Sprzedawcy i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego.

§ 5. Termin realizacji

 1. Wiążącym obie strony terminem sprzedaży, dostawy, usługi jest termin wskazany przez VEBER Sp. z o.o. w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez metalowy24h.pl data nie jest wyraźnie określona, oznacza to, że termin ten jest traktowany przez strony jako przybliżony. VEBER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy.
 2. Gdy wysyłka lub odbiór Towaru uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości do wysyłki lub odbioru Towaru dokonane przed upływem uzgodnionego terminu dostawy uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego strony terminu dostawy.
 3. VEBER Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Towaru spowodowanych przyczynami niezależnymi od VEBER Sp. z o.o.. Sprzedawca nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towaru.
 4. Za niezależne od VEBER Sp. z o.o. przyczyny uznać należy w szczególności przyczyny wynikające z niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców VEBER Sp. z o.o..
 5. Gdy Kupujący nie dokona odbioru Towaru w oznaczonym terminie w zamówieniu albo nie dokona umówionej przez strony zapłaty, VEBER Sp. z o.o. ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania Towaru za okres opóźnienia w odbiorze według stawki 0,1% wartości nieodebranego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W takim przypadku wydanie Towarów Kupującemu nastąpi wyłącznie pod przyjęciem i uznaniem przez Kupującego faktury VAT wystawionej na koszty przechowania.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru niezwłocznie po jego wydaniu pod względem ilościowym i jakościowym, pod rygorem uznania dostarczonego towaru za zgodny z umową. Badanie towaru przez Kupującego przeprowadzi osoba upoważniona do reprezentowania Kupującego, składania w jego imieniu oświadczeń woli lub legitymująca się pełnomocnictwem do przeprowadzenia czynności badania towaru. Badanie pod względem ilościowym i jakościowym Towaru przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Kupującego powoduje utratę prawa Kupującego do składania zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego przez VEBER Sp. z o.o. Towaru.

§ 6. Miejsce dostawy, koszt transportu

 1. VEBER Sp. z o.o. zobowiązany jest dostarczyć Towar pod adres podany przez Kupującego lub umożliwić odbiór Towaru z miejsca uzgodnionego z Kupującym.
 2. O ile strony nie postanowią inaczej, dostawa realizowana jest na koszt Kupującego.
 3. Dostawa towaru nie obejmuje jego rozładunku, który zapewnia na własny koszt Kupujący.
 4. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu lub jego przedstawicielowi lub firmie przewozowej, przy czym nie później, niż z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Kupującego.

§ 7. Gwarancja

 1. Produkty oferowane przez VEBER Sp. z o.o. są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz posiadają gwarancję Producenta.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na adres e-mail: biuro@metalowy24h.pl lub pisemnie na adres: VEBER Sp. z o.o.,  ul. Gdanska 14 AB, 70-661 Szczecin.
 3. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem, Klient ma prawo do jego zwrotu, naprawy lub wymiany. Ostateczna decyzja, co do sposobu, w jaki towar, w przypadku uznania reklamacji, zostanie doprowadzony do stanu zgodności z zamówieniem, należy do Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować i przesłać na adres wskazany przez  VEBER Sp. z o.o..
 4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar bądź za jego część.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji - po uzgodnieniu z Klientem - towar uszkodzony zostanie naprawiony, wymieniony na pełnowartościowy lub Klientowi zostanie zwrócona równowartość zakupionego towaru.
 6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza VEBER Sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych Towarów. Ponadto VEBER Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.
 7. W przypadku wystawienia przez VEBER Sp. z o.o. lub producenta karty gwarancyjnej na Towar, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają̨ postanowienia OWS odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej.

§ 8. Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.
 2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk itp.
 3. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umów sprzedaży wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców VEBER Sp. z o.o.

§ 9. Tryb i warunki rozwiązania Umowy

 1. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub w określonej części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  • Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny,
  • w stosunku do Kupującego został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego,
  • wskutek zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od metalowy24h.pl, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają wykonanie umowy.
 2. Odstąpienie umowy przez VEBER Sp. z o.o. może nastąpić poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o wypowiedzeniu w dowolnej formie, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

§ 10. Klauzula Salwatoryjna

 1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
 2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1. zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, adres poczty elektronicznej przez VEBER Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 14AB jako administratora danych osobowych, w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży – w zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. metalowy24h.pl Sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   Metalowy24h.pl Sp. z o.o. oświadcza, że dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych – na co Kupujący wyraża zgodę.
 3. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba, że podstawa przetwarzania przez VEBER Sp. z o.o. danych jest nadrzędna wobec praw Kupującego lub też, że dane kupującego są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. W celu realizacji swoich praw Kupujący powinien skierować swoje sprecyzowane żądanie pod adres e-mail: biuro@metalowy24h.pl.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 01.10. 2018 r.
 2. Wszelkie zmiany OWS pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
 3. Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody VEBER Sp. z o.o. przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na osoby trzecie.
 4. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia metalowy24h.pl o zmianie jakichkolwiek jego danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień przez VEBER Sp. z o.o.
 5. VEBER Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niepodania przez Kupującego w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych, umożliwiających prawidłową realizację zamówienia.
 6. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem umowy sprzedaży.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę VEBER Sp. z o.o.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 91 307 88 20
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl